Građevinski klastera DUNĐER osvojio nagradu Ministarstva informisanja

Edukacioni centar Građevinskog klastera DUNĐER 24.04.2012. na nagradnom konkursu Ministarstva za informisanje i razvoj informacionih tehnologija „Unapređenje komunikacije građana i organa javne vlasti posredstvom Interneta” osvojio nagradu sa projektom ON LINE srpsko-romski i romsko-srpski rečnik ( http://www.digitalnaskola.rs/NagradjeniTreciJavniPoziv/nagradjeni/24.html )

Prvi ON LINE srpsko-romski i romsko-srpski rečnik, kao alat za unapređenje komunikacije između pripadnika romske populacije i organa javne vlasti

Prevashodna namena rečnika je da olakša komunikaciju između pripadnika romske populacije i predstavnika lokalne samouprave, prilikom ostvarivanja nekih njihovih prava, pre svega pred državnim, sudskim i drugim organima, prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu, imovinsku zaštitu i drugo.

Veb adresa aplikacije: http://www.dundjer.co.rs/recnik

Rečnik obuhvata preko 1700 najčešće upotrebljavanih reči, fraza i izraza, iz svakodnevnog govora a softverska aplikacija je pravljena tako da se može koristiti i na računaru i na mobilnom telefonu

Pri koncipiranju rešenja za ON LINE rečnik, pošlo se od toga da on mora da bude prilagođen osobama sa nižim stepenom ne samo digitalne, već i opšte pismenosti, tako da ne zahteva od njih nikakvo ukucavanje reči, bilo na romskom ili na srpskom, već da jednostavno klikom miša na početno slovo tražene reči (srpske ili romske), program prikaže sve reči koje počinju tim slovom.

Pored ovoga, izbegnuta je, namerno, opcija sa navigacijom, koja bi zahtevala izlazak sa jedne veb strane i ulazak na drugu, povratak na prethodnu i eventualno unosila zabunu kod korisnika.

Na ovaj način je celokupan rečnik i srpsko-romski i romsko-srpski kompletno dostupan sve vreme, samo na jednoj stranici,

Pri izradi srpsko-romskog i romsko-srpskog ON LINE rečnika korišćeni su alati, koji pripadaju korpusu OPEN SOURCE alata, tj. javni su i besplatni za korišćenje:

1.         MySQL je korišćen za kreiranje jedinstvene baze podataka od preko 1700 reči

2.         Za unos podataka u MySQL bazu, kreiran je poseban program, preko koga se vrši kasniji novi unos, ažuriranje i dodavanje novih, odnosno popravka postojećih podataka.

3.         PHP skript je korišćen za kreiranje celokupnog veb sadržaja aplikacije, koja omogućava dinamičku vezu između baze podataka i korisnika aplikacije

4.         JAVA ME platforma je korišćena za aplikaciju prilagođenu mobilnim telefonima.

 

Sociološko-kulturološki benefiti ON LINE srpsko-romskog i romsko-srpskog rečnika za pripadnike Romske populacije

Kako je poboljšanje društvenog položaja Roma neraskidivo vezano za njihovu bolju komunikaciju sa organima lokalne samouprave, prilikom ostvarivanja nekog svog prava, ovaj pionirski pokušaj uspostavljanja elektronskog, ON LINE rečnika predstavlja značajan doprinos uključivanja Roma u procese odlučivanja, obzirom da se na izlazak iz štampe bilo kakvog romsko-srpskog rečnika, u formi knjige, čekalo preko 40 godina.

Međutim, rečnik u klasičnom obliku u formi knjige, se pokazao neprikladnim jer oduzima dosta vremena pri pronalaženju reči a i veoma retko se može naći da pripadnici lokalne samouprave imaju ovakav rečnik. ON LINE forma rečnika prevazilazi ovaj problem jer se tražena reč pronalazi odmah, čime se ubrzava komunikacija i uspostavlja odnos poverenja između pripadnika romske populacije i državnog organa jer se brzo i jednostavno prevazilazi jezička barijera.

Pored toga, ON LINE verzija rečnika, je atraktivnija i za pripadnike mlađe populacije, zbog mogućnosti instaliranja na mobilni telefon, čime je uvek na dohvat ruke, tako da omogućava bolje upoznavanje sa mladim Romima i njihovo uključivanje u sve aktivnosti od interesa za mlade ljude.

Zbog niske obrazovne strukture Roma, sužen je krug zanimanja za koja uopšte mogu da konkurišu, tako da se najčešće mogu sresti kao obični građevinski radnici. Međutim, i tu se javlja problem sa nepoznavanjem romskog jezika, što opredeljuje poslodavce da odustanu od zapošljavanja Roma, jer sa njima imaju otežanu komunikaciju. Kako je kod romske populacije prisutan visok stepen nezaposlenosti, od velikog značaja bi bio doprinos ON LINE rečnika kao jednostavnog i lako dostupnog alata za komunikaciju, čime bi se poslodavci lakše opredeljivali za zapošljavanje Roma.

ON LINE rečnik predstavlja kreativni doprinos ispravljanju višedecenijske društvene nepravde nanete Romima, u smislu njihove marginalizacije i društvene nebrige, težeći da ih pre svega (informaciono) opismeni, a onda i integriše u sve vidove društvenog života.