Poziv za konkurisanje za subvencije do 50% proizvodna MSP do 30.9.2018

FINANSIJSKA PODRŠKA do 50% PROIZVODNIM SRPSKIM FIRMAMA do 30.09.2018.


Razvojna agencija Srbije (RAS) razvila je Program podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji (Program).


U okviru ovog programa podrška je namenjena MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA (MMSPP) kroz sufinansiranje sledećih projektnih aktivnosti:


 1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda;
 2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa;
 3. Razvoj tehnoloških procesa, proizvoda/usluga;

- Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga

- Novi dizajn proizvoda i ambalaže;

- Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;

 1. Individualni nastup na međunarodnom sajmu u inostranstvu.USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU


1) da je pretežna delatnost MMSPP proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR – detaljnije informacije u Uputstvu za realizaciju programa podrške konkurentnosti produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP);

2) da su u većinskom privatnom vlasništvu;

3) da su u trenutku podnošenja prijave, registrovani u APR Republike Srbije najkasnije do 1. januara 2016. godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);

4) da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;

5) da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;

6) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

7) da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

8) da za iste opravdane troškove za koje konkurišu, u poslednje dve godine nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS;

9) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;

10) Programom će se sufinansirati projektne aktivnosti koje su započete po objavljivanju Javnog poziva, a nisu završene pre potpisivanja ugovora sa RAS. Izuzetak su projektne aktivnosti definisane pod rednim brojem 3. „Razvoj tehnoloških procesa, proizvoda/usluga“ koje mogu biti započete najranije 01.01.2018. godine.


Podnosilac prijave može podneti samo jednu Prijavu projekta za učešće u Programu.


Sredstva se NE MOGU koristiti za:


1. Projektne aktivnosti koje su usmerene ka: duvanskoj industriji; organizaciji igara na sreću; proizvodnji i prodaji oružja i vojne opreme; građevinarstvu; trgovini i primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;

2. Projekti koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;

3. Projekti koji su povezani sa političkim partijama;

4. Projekti usmereni na donacije u dobrotvorne svrhe.IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA


Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.


Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara.


Ukupan budžet Programa iznosi 140.000.000 dinara.


Krajnji rok za završetak svih ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.


Opravdani troškovi projekta su:


1. Troškovi za uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda i to:

1.1 Troškovi implementacije standarda sa prvom sertifikacijom;


2. Troškovi za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima Evropskih direktiva novog pristupa kojima se zahteva CE označavanje, odnosno sa tehničkim propisima kojima se propisuje označavanje proizvoda srpskim znakom usaglašenosti „3A“ i to:

2.1 Troškovi ispunjavanja bitnih zahteva za bezbednost proizvoda;

2.2 Troškovi ispunjavanja zahteva direktiva/pravilnika za prethodno upakovane proizvode;

2.3 Troškovi etaloniranja mernih uređaja u proizvodnom procesu;

2.4 Troškovi ispitivanja i kontrole zdravstvene ispravnosti proizvoda;

2.5 Troškovi izdavanja ispitnog izveštaja (test report);

Napomena: Svi troškovi navedeni od podtačke 2.1 do 2.5 smatraće se opravdanim jedino ako se prilikom pravdanja projektnih aktivnosti dostavi ispitni izveštaj/izveštaj o etaloniranju (test report/calibration report) od strane akreditovane laboratorije.

2.6 Troškovi sertifikacije sa ispitivanjem proizvoda u evropskim notifikovanim telima (npr. NANDO baza);

2.7 Troškovi pregleda tehničke dokumentacije od strane imenovanih tela prilikom izdavanja potvrde o usaglašenosti.


3. Troškovi poboljšanja postojećih i razvoj novih proizvoda i/ili tehnoloških procesa:

3.1 Troškovi izrade tehničke dokumentacije za proizvod;

3.2 Troškovi izrade prototipa proizvoda;

3.3 Troškovi testiranja/ispitivanja prototipa proizvoda;

3.4 Troškovi izrade dizajna novog proizvoda;

3.5 Troškovi izrade redizajna proizvoda;

3.6 Troškovi izrade dizajna ambalaže;

3.7 Troškovi izrade tehnološke dokumentacije za potrebe poboljšanja postojećih i/ili razvoja novih tehnoloških procesa;

3.8 Troškovi nabavke nove proizvodne opreme za unapređenje proizvodnog i tehnološkog procesa (oprema ne može biti kupljena od fizičkog lica, osim ako je prodavac opreme preduzetnik);

3.9 Troškovi izrade studije izvodljivosti i uvođenja automatizacije procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema;

3.10 Troškovi nabavke/izrade/dorade i implementacije specijalizovanih softvera (što isključuje operativni sistem i softver opšte namene npr. Office paket).


4. Troškovi individualnog nastupa na međunarodnom sajmu u inostranstvu:

4.1 Troškovi zakupa izlagačkog prostora;

4.2 Troškovi iznajmljivanja ili izrade i postavljanja štanda;

4.3 Obavezni administrativni troškovi propisani od strane sajma (upisnina i slično);

4.4 Operativni troškovi za vreme trajanja sajma (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet i sl.).


5. Troškovi specijalizovanih obuka za menadžment i zaposlene u vezi realizacije prihvatljivih projektnih aktivnosti ovog programa;

5.1 Troškovi angažovanja predavača, trenera, mentora;

5.2 Operativni troškovi za realizaciju specijalizovanih obuka (troškovi iznajmljivanja sala/prostora; troškovi iznajmljivanja opreme/mašina za održavanje specijalizovane obuke; troškovi radnog materijala; troškovi keteringa).POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE


1. Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, potpisana i overena od strane Podnosioca prijave);


2. Obrazac 2 –Budžet projekta;


3. Obrazac 3 –Izjava Podnosioca prijave;


4. Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od 30 dana od datuma podnošenja prijave (orginal ili overena fotokopija od strane nadležnog organa overe);


5. Finansijska dokumentacija: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za prethodnu godinu (2017. godinu) – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja izdata od APR.

Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu, potrebno je da dostavi bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2017. godinu, potpisan i overen od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika privrednog društva o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.


6. Ponuda/e izabranog/ih Isporučioca za različite projektne aktivnosti. Ponuda treba da sadrži jasno definisani predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu izraženu u dinarima i sa prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti na ponudi, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave i iznos u dinarima se prikazuje u budžet prijave. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik.


7. Dokumentacija kojom se dokazuju kompetencije Isporučioca usluge (ova dokumentacija se odnosi  na prihvatljive projektne aktivnosti za čiju realizaciju se angažuje Isporučilac usluge, a koje su definisane u poglavlju 2.3.1 od tačke 1 do tačke 3) i to:

• Referentna lista sa minimum 3 preporuke (ne starije od 3 godine) na memorandumu klijenta sa detaljnim opisom vrste usluge i periodom izvršenja kojom dokazuju kompetencije za pružanje predmetne usluge;

• Lista angažovanih lica koji će implementirati projektne aktivnosti i za svakog pojedinačno dokazati sledeće:

- Kvalifikacije i kompetencije (dokazi: diplome, sertifikati, licence, uverenja, članstvo u strukovnim organizacijama);

- Radno iskustvo minimum 3 godine (dokaz: potvrda poslodavca na memorandumu sa opisom posla ili ugovor o angažovanju na pružanju usluga MMSP kojom dokazuju kompetencije za pružanje predmetne usluge);


8. Dokumentacija koja se dostavlja za projektnu aktivnost - Individualni nastup na međunarodnom sajmu u inostranstvu:

• Osnovne informacije o sajmu pribavljene od organizatora sajma ili sa zvaničnog sajta sajma;

• Blanko prijavu i cenovnik sajamskog nastupa;

• Lista zemalja učesnica u prethodnoj godini na sajmu za koji se podnosi prijava.


RAS zadržava pravo da vrši dodatnu proveru dostavljene dokumentacije i ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za formalno ispravne prijave.


NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA


Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u Akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama sa naznakom: Prijava na Javni poziv za učešće po Programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP U 2018. godini.

Spisak Akreditovanih regionalnih razvojnih agencija sa kontaktima možete pogledati ovde.

Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu:  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2018. godine.

Kuća klastera, siguran partner za razvoj biznisa i projekata

Preduzetnici, preduzeća, zadruge, udruženja

Radimo POSLOVNE PLANOVE, INVESTICIONE PROGRAME, PROJEKTE.
SAVETUJEMO PRIPREMU DOKUMENTACIJE ZA FONDOVE, NSZ, RAS, EU PROGRAME...

Razvoj biznisa trazi ulaganje u opremu, objekat, ljude; uštedu energije i sirovina, reorganizaciju posla, izlazak na nova tržišta..

VAŠ PARTNER U POSLU
KUĆA KLASTERA 
065-5207121
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


Kuća klastera nastavlja Koncept Novogodisnjih paketića Srpskih proizvoda.

There are no translations available.

Kuća klastera nastavlja Koncept Novogodisnjih paketića Srpskih proizvoda. Hvala Vrtićima MEDA iz Niša gdji Marina Stankovic na proslogodisnjoj saradnji i entuzijazmu i kompaniji YUMIS gdinu Mile Kocic , Agenciji RINCHA Dejan Rincic i kompaniji BAHUS Paraćin♥️
POZIVAMO SRPSKE PROIZVOĐAČE DA PREDLOŽE PROIZVODE ZA PAKETIĆ 2019!
Predloge poslati na Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
KUPUJUĆI SRPSKI PROIZVOD, VOLITE SRPBIJU ♥️

IZRADA PROJEKTA I POSLOVNIH PLANOVA ZA IPARD PROGRAM U KUĆI KLASTERA

U skladu sa zahtevima IPARD Programa o podsticajnim sredstvima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava kao i malih i srednjih preduzeća na teritoriji Republike Srbije, Kuća Klastera objavljuje sledeće obaveštenje:

Sve svoje korisnike i zainteresovane strane koje žele da pristupe podsticajnim sredstvima, obaveštavamo da naš tim stručnjaka koji se sastoji od profesora sa poljoprivrednog fakulteta, konsultanata sa međunarodno priznatim sertifikatima o izradi projekata, kao i konsultantima sa dugogodišnjim iskustvom u agroekonomiji, vrši izradu poslovnih, biznis i investicionih planova u skladu sa Pravilnikom o IPARD podsticajima za fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinastava. U izradu planova se podrazumeva sledeče:

1. Izrada projekta i poslovnog plana za nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije(u skladu sa članom 12. Pravilnika).

2. Izrada projekta i poslovnog plana za nabavku opreme i građevinskih objekata u sektoru voća, povrća, mleka, mesa, za proizvodnju obnovljivih izvora energije i ostalih useva (u skladu sa članom 12. Pravilnika).

Kuća Klastera će na profesionalan način izaditi poslovni plan ali i ispratiti ceo proces propisan Konkursom i Pravilnikom- od sačinjavanja aplikacije preko monitoringa do zaključivanja celokupne dokumentacije u skladu za zahtevima Konkursa.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se jave.

 Prvi-Javni-Poziv-IPARD-M1.docx

Prehrambeni tehnolog za proizvodnju proizvoda od šumskih plodova i voća

Oglas za POVREMENI posao:

Prehrambeni tehnolog za proizvodnju proizvoda od  šumskih plodova i voća

Mesto:

Opština Merošina, Niš, Južna Srbija

Datum prijavljivanja:

22.3.2017 – 5.4.2017.

Način konkurisanja:

Biografiju na srpskom jeziku, maksimalno 1 stranica, sa kontakt podacima proslediti na info@clusterhouse.rs , subject: prehrambeni tehnolog

Prehrambenoj proizvodnji na području Opštine Merošina, članici poslovne mreže Kuće klastera, potreban PREHRAMBENI TEHNOLOG radi proizvodnje  asortiman proizvoda od  šumskih plodova i plodova is sopstvenih voćnjaka: domaći prirodni sokovi, sirupi, slatka, džemovi, ajvari, ljutenice i proizvodi od paradajza, rakije I vino od višnje. Okvirni plan angažovanja tehnologa 4-6 dana mesečno u maju, junu, julu i avgustu.

Odgovornosti prehrambenog tehnologa:

 • Proučavanje metoda proizvodnje hrane
 • Analiza podataka i izvođenje zaključaka
 • Vođenje tehnološkog procesa i izveštavanje
 • Kontrola i koordinacija uzimanja uzoraka radi osiguranja kvaliteta
 • Istraživanje tržišta

Veštine i osobine koje bi trebalo da ima prehrambeni tehnolog:

 • Razvijen smisao za tehničke probleme
 • Odgovornost
 • Samostalnost u donošenju odluka
 • Sposobnost dobre usmene i pismene komunikacije

Zainteresovani kandidati mogu poslati biografiju na srpskom jeziku putem mejla Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Prioritet izbora imaju članice poslovne mreže Kuće klastera.

Romanian Clusters looking for partners in Design and Art

There are no translations available.


Romanian clusters ROSENC and APP are members of Romanian Cluster Association – ClusteRo, a partner institution of the Cluster House BBS Cluster Network.

They are interested in new opportunities of collaboration with other clusters that have a similiar profile with them, please look at the attached clusters presentation.

This year they have closed a new partnership agreement with the Faculty of Arts and Design from Timisoara. For more information check http://rosenc.ro/en/news/new-internships-and-study-tours-opportunities-for-the-students-from-the-faculty-of-arts-and-design, so if you look for a partner they can provide that. They are especially interested in the ongoing projects that The Faculties of Design from Serbia have.

 

Contact person:

Corina Gheorghioiu

Assistant Manager

Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC

Timișoara, Bvd. Republicii, nr. 9, cam. 01, 300 159

e-mail:  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
web: www.rosenc.ro

Prezentare APP English 26.10.2016.pptx